Rubriky
Adresa

BD Padesátka – Jaroměř
5. Května 545
Jaroměř – Jakubské předměstí
551 01
e-mail: bdpadesatka@seznam.cz

Archive for Srpen 2014

Pozvánka na členskou schůzi BD Padesátka dne 23. září 2014 (úterý)

Zveme členy bytového družstva na na členskou schůzi Bytového družstva Padesátka – Jaroměř, 5.května 545 – právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr. Vložka 926, IČO: 25946358

 

Program členské schůze:

1. Prezentace přítomných od 17.45 hod

– Zahájení jednání členské schůze v 18.00 hod.

2. Stanovy BD – schválení změny a úpravy ve stanovách,

 

Na této členské schůzi bude přítomna notářka paní Mgr. Randusová z Jaroměře.

Ve smyslu nové legislativy musí bytová družstva přizpůsobit své stanovy zákonu o obchodních korporacích a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb., nejpozději do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona. Z hlediska zcela nové podrobné úpravy záležitostí bytového družstva je potřebné, aby družstvo přizpůsobilo celkově své stanovy a podřídilo se tak ZOK jako celku (ve všech záležitostech a ve smyslu § 777 odst. 5).Mezi nimiž je i povinnost zřídit bytovému družstvu internetové stránky.

Proto také pro bytová družstva platí ustanovení § 777 odst.1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 777 odst.2 o povinnosti přizpůsobit stanovy do 6 měsíců ode dne nabytí zákona o obchodních korporacích nové právní úpravě tj. do 30.6.2014.

Z uvedeného je patrné, že je nezbytné dosavadní stanovy družstva posoudit za účasti osoby notáře či advokáta a připravit změny, jimiž budou stanovy přizpůsobeny nové právní úpravě.

Změny stanov družstva mohou být schvalovány jedině za účasti notáře (shodně jako dosud). Novinkou je, že lze dojednat s notářem, aby  provedl příslušné zápisy ve veřejném rejstříku, mění-li se zapisované skutečnosti.

V případě Vaši neúčasti pověřte svého zástupce plnou mocí s právem hlasování na této členské schůzidle zákona č.89/2012 Sb.Díl2, oddíl 1 §441 a Stanov BD – článek 22 bod 4. ( Zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů §240 – Obchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.

V Jaroměři dne 28.07.2014 Elena Nová

Pozvánka na členskou schůzi ve formátu PDF je k dispozici ke stažení zde.